SHINTO MUSO RYU JODO
Technikák


Kihon

Tandoku - Sotai
1. Honte uchi
2. Gyakute uchi
3. Hiki otoshi uchi
4. Kaeshi tsuki
5. Gyakte tsuki
6. Maki otoshi
7. Kuri tsuke
8. Kuri hanashi
9. Tai atari
10. Tsuki hazushi uchi
11. Do barai uchi
12. Tai hazushi uchi (migi, hidari)

Katák

Omote
1. Tachi otoshi
2. Tsuba wari
3. Tsuki zue
4. Hissage
5. Sakan
6. Ukan
7. Kasumi
8. Monomi
9. Kasa no shita
10. Ichi rei
11. Neya no uchi
12. Hoso michi

Tokushu waza

Suigetsu
Shamen

Chudan
1. Ichi riki
2. Oshi zume
3. Midare dome
4. Ushiro zue (Zen / Go)
5. Taisha
6. Kengome
7. Kiri kake
8. Shin shin
9. Rai uchi
10. Yokogiri dome
11. Harai dome
12. Seigan

Ranai

1. Ran-ai (Odachi)
2. Ran-ai (Kodachi)

Kage

1. Tachi otoshi
2. Tsuba wari
3. Tsuki zue
4. Hissage
5. Sakan
6. Ukan
7. Kasumi
8. Monomi
9. Kasa no shita
10. Ichi rei
11. Ichi rei henka
12. Neya no uchi
13. Neya no uchi henka
14. Hoso michi

Samidare

1. Ichi monji
2. Ju monji
3. Kodachi otoshi
4. Mijin (Zen)
5. Mijin (Go)
6. Gan tsubushi

Gohon no midare (Gohon no Ran-ai)

1. Tachi otoshi no midare
2. Sakan no midare
3. Kengome no midare
4. Kasumi no midare
5. Shamen no midare

Okuden

1. Sengachi
2. Tsukidashi
3. Uchitsuke
4. Kotedome
5. Hikisute
6. Kotegarami
7. Jutte
8. Mikaeri
9. Aun
10. Uchiwake
11. Suigetsu
12. Sayudome